face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیغمبران و رسولان \ گواهی حق (روم لاندو)

گواهی حق

" "محمد هرگز در هیچ روزی صفات الوهیت و یا داشتن نیرویی خارق العاده را به خود نسبت نداد؛ و حتی برعکس او بسیار حریص بود که همیشه اظهار کند که او فقط رسولی است که خداوند برای رسانیدن وحی به مردم برگزیده است" "

روم لاندو

پیکر تراش و منتقد انگلیسی

روم لاندو

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه