face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیغمبران و رسولان \ ساده باش (واشنگتن ایرفنگ)

ساده باش

" "محمد حتی در اوج عظمتش سادگی خود را حفظ کرد، ناپسند می دانست وقت ورود به اتاق برایش برخیزند و در بزرگداشت او مبالغه شود". "

واشنگتن ایرفنگ

دیپلمات و ادیب امریکایی

واشنگتن ایرفنگ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه