face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیغمبران و رسولان \ در میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نمی شویم (بشیر شاد)

در میان هیچ یک از آنان تفاوتی قائل نمی شویم

" "قران کریم تنها کتابی است که تمام کتاب های آسمانی دیگر را می پذیرد . در حالی که بقیه یکدیگر را رد می کنند" "

بشیر شاد

مبشر هندی

بشیر شاد

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه