face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیغمبران و رسولان \ اصل پرهیزگاری (دیبورا بوتر)

اصل پرهیزگاری

" "اسلام دین تازه ای نیست که ساخته محمد باشد، وقتی که این دین بعد از ششصد سال از گذشت مسیحییت و عروج عیسی به آسمان در زمین منشر شد، آن فقط نزول دوباره وحیی بود که در ادیان آسمانی پیشین متجسم بود و آن را به اصل پاک و صاف خودش بازگرداند. تمام پیغمبرانی که خداوند آنها را فرستاده بود مسلمان بودند و رسالت آنها همیشه یک چیز بوده است". "

دیبورا بوتر

روزنامه نگار امریکایی

دیبورا بوتر

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه