face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ پایان بخش کتاب های آسمانی (واشنگتن ایرفنگ)

پایان بخش کتاب های آسمانی

" "روزی بود که تورات راهنمای انسان و اساس رفتار او بر اصول آن استوار بود. تا اینکه عیسی ظهور کرد آنگاه مسیحیان از انجیل پیروی کردند. و سپس قرآن جای آنها را گرفت. قرآن بیش از دو کتاب پیشین فراگیر بوده و تفاصیل بیشتری دارد. همان گونه که قرآن آن دو کتاب پیشین را تصحیح نموده و تغییر و تبدیل آنها را اصلاح کرد قرآن همه چیز دارد. و شامل تمام قوانین است: زیرا آن خاتم کتاب های آسمانی است:. "

واشنگتن ایرفنگ

شرق شناس امریکایی

واشنگتن ایرفنگ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه