face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ سنت بی مانند و بزرگوار (ایتین دینیه)

سنت بی مانند و بزرگوار

" " سنت بی مانند محمد تا به امروز پابرجا مانده است . آن نشانه بزرگترین اخلاص دینی است که در روان ملیونها انسان پیرو سنت در روی کره زمین برانگیخته شده است. "

ایتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی

ایتین دینیه

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه