face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ بیرون کننده بشریت از تاریکی ها به سوی نور (عبدالله کویلیام)

بیرون کننده بشریت از تاریکی ها به سوی نور

" محمد پیغمبر, با سرعت هرچه تمامترمردم را به بالاترین مراتب سعادت و خوشبختی رسانید. و هرکس از یک سو آگاهانه به وضع مردم پیش از آمدن او و گمراهیهایی که در آن غوطه ور بودند, واز سوی دیگر به وضعیت آنها بعد از آن وپیشرفت های بزرگی که در زمان خودش برای آنها کسب کرد, بنگرد, او متوجه می شود که تفاوت این دو دوره تفاوت بین زمین و آسمان است" "

عبدالله کویلیام

اندیشمند انگلیسی

عبدالله کویلیام

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه