face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ به زبان عربی گویا (بلاچیرریگچ)

به زبان عربی گویا

" "آیاتی را که محمد رسول در سوره های بزرگ تکرار نمود از سخن بلغا و فصحای بشر بسیار فراتراند. همانطور که می توان آن ها را در میان نصوص موضوعی که به ما رسیده اند آن ها را یافت" "

بلاچیرریگچ

شرق شناس فرانسویی

بلاچیرریگچ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه