face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ این کجا و آن کجا (ناگیمو رامونی)

این کجا و آن کجا

" "من هیچ گونه اختیاری در مقایسه میان توحید الله در اندیشه اسلامی و باور سه گانه پرستی مسیحی نداشتم. پی بردم که دیدگاه اخیر بسیار پست تر از اصل توحید اسلامی است. و دقیقا از همین نکته اعتماد خود را به دیانت مسیحی از دست دادم براین اعتبار که ایمان به خداوند نخستین و مهمترین اصل در هر دین است. و اگر ایمان من به خداوند اشتباه باشد, پس تمام فعالیت های من بیهوده بوده و هیچ فایده ای در بر ندارند" "

ناگیمو رامونی

موعظه گر مسیحی

ناگیمو رامونی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه