face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ ویژگی های جنین (پرفسور یوشیودی کوزان)

ویژگی های جنین

" "من در این هیچ گونه صعوبتی نمی یابم که بپذیرم قرآن کلام خداوند است، زیرا بر اساس دانش قرن هفتم نمی توان ویژگی های جنین را تعریف کرد و تنها نتیجه معقول آن است که این اوصاف از طرف خداوند بر محمد وحی شده اند." "

پرفسور یوشیودی کوزان

مدیر رصدخانه توکیو

پرفسور یوشیودی کوزان

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه