face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ معجزات هستی (دیبورا بوتر)

معجزات هستی

" "چگونه محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک محیط جاهلی رشد کرده بود توانست معجزات هستی را آن سان که قرآن توصیف می کند، بشناسد؛ معجزاتی که حتی تا به امروز دانش جدید برای کشف آن ها سعی می کند؟ پس بدون تردید این سخنان از طرف پروردگار عز و جل هستند" "

دیبورا بوتر

روزنامه نگار امریکایی

دیبورا بوتر

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه