face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ عظمت و بزرگی اسلام (نصری سلهب)

عظمت و بزرگی اسلام

" "اسلام نیازی به قلم ما ندارد، هرچند که قلم ما دارای بلاغت و فصاحت باشد. اما قلم ما به اسلام نیازمند است.. زیرا آن دارای ثروت روحی و اخلاقی است تا از آن چیزی به ما عطا بکند.. و به قرآن دلکش آن نیاز داریم تا چیزی از آن بیاموزیم" "

نصری سلهب

ادیب لبنانی

نصری سلهب

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه