face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ شور و شوق نسبت به فرهنگ (ستانلی لین پول)

شور و شوق نسبت به فرهنگ

" "هرگز در تاریخ تمدن جریانی زیباتر از آن شور و شوق ناگهانی برای فراگیری دانش که در انحای جهان اسلام روی داد بوجود نیامده است؛ گویی هر مسلمان از خلیفه گرفته تا صنعتگران ناگهان شوق فراگیری دانش و میل برای سفر برای آن در وجودشان لانه کرد، و این بهترین چیزی بود که اسلام از هر جهت ارایه کرد، طلاب دانش از هر جهت رو به سوی بغداد و پس از آن به سوی شهرهای دیگر گذاشتند شهرهایی که مرکز ادبیات و دانش بودند به مانند حرکت جدید در اروپا که دانشمندان و دانشجویان در پی دانش به هر سمت می روند، و البته آن حرکت از این جریان زیباتر بود" "

ستانلی لین پول

شرق شناس بریطانیایی

ستانلی لین پول

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه