face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ دست آوردهای علمی (امیر چارلز)

دست آوردهای علمی

" "اسلام در طی هشت قرن گذشته دست آوردهای بزرگی داشته است و این اشتباه است که فکر کنیم که اسلام فقط یک ناقل تمدن بوده است و یا اینکه فکر کنیم تمدن غربی کاملا ساخته و پرداخته غرب است اسلام فضل فراوانی در مدد و کمک غرب به قواعد نخستین دارد قواعدی که این دست آوردها از آن ها جوشیده است" "

امیر چارلز

ولی عهد بریتانیا

امیر چارلز

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه