face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر اخلاق \ عدالت و پاکی (مونتگمری وات)

عدالت و پاکی

" "توانایی این مرد در تحمل آزار ها برای باورهایش و طبیعت اخلاق برتر افرادی که به او ایمان آوردند, و از او پیروی کرده و او را سرور و قائد خود قرار دادند، در کنار بزرگی دست آوردهای او همه این موارد, به عدالت و پاکی ریشه دار در شخصیت او اشاره دارد. فرض کن که محمد مدعی ای باطل بود, او بیش از اینکه مشاکل را بگشاید آنها را پیچیده تر می کرد. در تمام طول تاریخ غرب شخصیتی را نمی یابی که به مانند محمد شایسته تقدیر و قدردانی باشد" "

مونتگمری وات

شرق شناس بریتانیایی

مونتگمری وات

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه