face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ پاسخ قانع کننده (کاردینال کوینچ)

پاسخ قانع کننده

" "تاریخ دین به طور عموم و تاریخ توحید به طور ویژه برای ما آشکار می کند که تنها ایمان بالله پاسخ قانع کننده برای هر سئوال در باره اصل هستی و انسانیت و هدف از وجود آنها است: امکان ندارد که برای حیات انسانی هدفی غیر از خدای یکتا قرار داد. و اصل هر نوع تدین به ایمان به خدای یکتا بر می گردد- فرقی نمی کنداین موضوع همراه با آگاهی باشد یا بدون آگاهی-" "

کاردینال کوینچ

رئیس کشیشان اتریش

کاردینال کوینچ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه