face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ معبود یکی است (عهد جدید( انجیل))

معبود یکی است

" "برای پروردگارت همان معبود سر به زمین فرود می آور و فقط او را میپرستی"(متی4:10.لوقا4:8)." و این همان زندگی جاویدان است که تو را بشناسند. تو فقط معبود حقیقی هستی و عیسی مسیح را تو فرستاده ای"(یوحنا17:3). "

عهد جدید( انجیل)

عهد جدید( انجیل)

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه