face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ خوشبختی در برابر (بنیامین دیزرائیلی)

خوشبختی در برابر

" "گاهی کاری را انجام می دهی اما باعث خوشبختی تو نمی شود اما خوشبختی بدون انجام کاری حاصل نمی شود" "

بنیامین دیزرائیلی

نخست وزیر سابق بریتانیا

بنیامین دیزرائیلی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه