face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ بی دینی نوعی حماقت است (نیوتن)

بی دینی نوعی حماقت است

" الحاد و بی دینی یک نوع حماقت است،آن گاه که من به منظومه شمسی می نگرم مشاهده می کنم که زمین در مسافتی معین از خورشید قرار دارد بطوری که در این مسافت می تواند مقدار مناسب از نور و گرما را دریافت کند و البته این به صورت تصادفی روی نداده است" "

نیوتن

فیلسوف انگلیسی

نیوتن

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه