face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ احساس و آگاهی فطرت (روبرت موریس بیچ)

احساس و آگاهی فطرت

" "پروردگاری که ما به وجود او اقرار می کنیم با دنیای مادیات نسبتی ندارد. و حواس محدود ما نمی توانند او را دریابند، به همین سبب تلاش ما برای اثبات او ازطریق علوم طبیعی بیهوده است، چرا که او محدوده ای غیر از دایره فهم و ادراک کوتاه ما را در برگرفته است، ایمان به وجود خدا از جمله امور خاصی است که در شعور و ضمیر آدمی ایجاد می شود و در دایره مهارت و آگاهی فردی رشد می کند" "

روبرت موریس بیچ

طبیعی دان(طبیعت شناس)

روبرت موریس بیچ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه