face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ آفریننده هر چیزدکارت(جابجاشود) (ديكارت)

آفریننده هر چیزدکارت(جابجاشود)

" "من وجود دارم چه کسی مرا بوجود آورده و چه کسی مرا آفریده است؟؟ من خودم را نیافریده ام؛ پس باید آفریننده ای داشته باشم و این آفریننده باید واجب الوجود باشد و در بوجود آمدن و بقایش به کسی نیاز نداشته و به تمام صفات جمال مزین باشد و این آفریننده الله است آفریننده هر چیز" "

ديكارت

فیلسوف فرانسوی

ديكارت

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه