face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ نجات دهنده انسانیت (برنارد شاو)

نجات دهنده انسانیت

" "منصفانه است که محمد را نجات دهنده انسانیت بنامیم و من بر این باورم که اگر مردی چون او زمام امور دنیای جدید را عهده دار شود در حل مشکلات آن موفق خواهد شد و صلح و سعادت بر آن حکمفرما خواهد شد" "

برنارد شاو

نویسنده انگلیسی

برنارد شاو

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه