face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ روح اسلام (رکس انگرام)

روح اسلام

" " من براین باورم که اسلام دینی است که صلح و ـرتمش را بر دل ها وارد می کند، و به آدمی آرامش و راحت خیال و آسایش را در این زندگی الهام می کند، روح اسلام به روان من سرایت کرده است نعمت ایمان به قضاء الهی و بی توجه بودن به امور تاثیر گذار مادی در درد و لذت را احساس کرده ام "

رکس انگرام

کارگران بین المللی سینما

رکس انگرام

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه