face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ خوشبختی بشریت (نسیم سوسه)

خوشبختی بشریت

" "نباید از نگاه پنهان بماند که تمدن جدید غرب از ارضاء نفوس ناتوان مانده است، و از ایجاد سعادت برای بشریت در مانده گشته است و مردم را در دره هلاکت و بدبختی و شک و تردید انداخته است؛ زیرا تلاش دانش جدید به سمت نابودی است و آن بسیار دور است و وضعیت آن چه به کمال وصف می شود این چنین است، و یا اینکه واسطه خدمت برای انسانیت باشد همان گونه که در اسلام است" "

نسیم سوسه

سخنران یهودی عراقی

نسیم سوسه

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه