face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ بامگاه اسلام (هربرت جورج ولز)

بامگاه اسلام

" "چه نسل های فراوانی دچار ترس و تیره روزی خواهند شد پیش از این که بامگاه اسلام دوباره بدمد، چیزی که آشکار است که تمام تاریخ به آن سمت می رود، و در آن روز صلح بر تمام دنیا و بر دل های آدمیان حاکم خواهد شد "

هربرت جورج ولز

نویسنده و ادیب انگلیسی

هربرت جورج ولز

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه