face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ ایمان و پریشانی و اضطراب با هم گرد نمی آیند (ولیم جیمس)

ایمان و پریشانی و اضطراب با هم گرد نمی آیند

" "امواج سهمگین اقیانوس آرامش عمق دریا را بهم نمی زند، و امنیت آن را بهم نمی ریزد و این چنین است فردی که ایمانش به خداوند ژرف شده است او در برابر پریشانی ها مقاوم است و توازن خود را از دست نمی دهد و همیشه آمادگی دارد تا در برابر حوادث بایستد" "

ولیم جیمس

فیلسوف امریکایی

ولیم جیمس

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه