face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه این است \ ژرفای تمدن غرب (نسیم سوسه)

ژرفای تمدن غرب

" "کسی که در ژرفای تمدن غرب غوطه خورده و لایه های زیرین آن را دیده, و دقیقا آن را در شکل نظری و عملی مورد بررسی قرار داد است, حتما با قدرت قلبی به سوی عقیده اسلامی خواهد آمد تا خود را از آن سیرآب کند" "

نسیم سوسه

سخنران عراقی یهودی

نسیم سوسه

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه