face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ این کجا و آن کجا (علی عزت بگویچ)

این کجا و آن کجا

" " مادیگرایی همیشه بر اشتراکات انسان و حیوان تاکید می کند.. در حالی که دین بر تفاوت های میان انسان و حیوان تاکید می کند". "

علی عزت بگویچ

رئیس جمهور پیشین بوسنی و هرزوگوین

علی عزت بگویچ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه