face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ ژرف اندیش باش (دیل کارنگی)

ژرف اندیش باش

" " فرانسیس بیکن فیلسوف بر حق بود آن گاه که گفت:" کمی از فلسفه انسان را به الحاد نزدیک می کند اما ژرف اندیشی در فلسفه او را به دین باز می گرداند". "

دیل کارنگی

نویسنده آمریکایی

دیل کارنگی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه