face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ در دین جایی برای خواهشات نیست (توماس آرنولد)

در دین جایی برای خواهشات نیست

" از جمله اسباب بسیار مهم پذیرش اسلام که محمد در ابتدای ورود در مدینه دریافت کرد، آن بود که او برای قشر روشن فکر مدینه که نسبت به هرج و مرج پیش آمده در مدینه ناراحت بودند راه حل ارایه داد. و این به سبب نظام محکم اسلام بود و رام کردن امیال سرکش مردم در برابر قوانین منظم که سلطه و قدرتی آن ها را وضع کرده بود که بر امیال فردی چیره بودند" "

توماس آرنولد

شرق شناس بریطانیایی

توماس آرنولد

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه