face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ بهترین میراث (ژوزف شاخت)

بهترین میراث

" "از مهمترین چیزهایی که اسلام برای دنیای متمدن بر جای گذاشته قانون دینی او است که شریعت نامیده می شود. شریعت اسلامی در جای خود امری بی نظیر است.آن عبارت است از مجموعه ای از دستورها و نواهی که زندگی هر مسلمان را در تمام زمینه ها منظم می سازد و آن شامل احکام خاص مربوط به عبادت و پرستش و مراسم دینی است همان گونه که شامل قواعد اساسی و قانونی می باشد". "

ژوزف شاخت

شرق شناس امریکایی

ژوزف شاخت

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه