face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ قطره ایی در دریا

قطره ایی در دریا

" "بزرگترین ستاره کشف شده تا به حالMajoris Cans است که از ما پنج هزار سال نوری فاصله دارد و از خورشید 9261000000 برابر بزرگتر است: یعنی نه میلیارد و 261 میلیون بار!! در حالی که خورشید 1300000 بار بزرگتر از زمین است"!! "

خبيران من منظمة الصحة العالمية (WHO)

خبيران من منظمة الصحة العالمية (WHO)

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه