face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ هیچ واسطه ای وجود ندارد (ایتین دینیه)

هیچ واسطه ای وجود ندارد

" " این جا یک موضوع بسیار مهم است، و آن منتفی بودن واسطه بین بنده و خدایش است و این آن چیزی است که صاحبان اندیشه های پویا یافته اند" "

ایتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی

ایتین دینیه

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه