face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ قانون وضعی ظالمانه (پادشاه هنری هشتم)

قانون وضعی ظالمانه

" "هنری هشتم قانونی صادر کرد که در آن زن را از مطالعه کتاب مقدس باز می داشت، همانگونه که زنان برابر با قانون عمومی صادره در انگلستان در سال 1850 از جمله شهر وندان محسوب نمی شدند، و داری حقوق شخصی نبودند و حق تملک لباس های خود را هم نداشتند و هیچ حقی در مالی که با تلاش خود کسب می کردند نداشتند" "

پادشاه هنری هشتم

پادشاه هنری هشتم

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه