face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ زن در نزد آنان..

زن در نزد آنان..

" "در آئین های پیشین هند: وبا، مرگ، جهنم، سم، مارهای افعی . آتش بهتر از زن بودند، و حق او در زندگی با مرگ همسرش تمام می شد همسرس که صاحب و مالک و آقای او بود، وقتی می دید که جسد مرد می سوزد خود را در آن آتش می انداخت و گرنه نفرین ابدی گریبانگیر او می شد". "

خبيران من منظمة الصحة العالمية (WHO)

خبيران من منظمة الصحة العالمية (WHO)

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه