face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ دلایلی دندان شکن (ماجنس ماکلیاس)

دلایلی دندان شکن

" سخت است که انسان تصور کند حیات؛ آغازی داشته و سپس ادامه یافته است بدون اینکه یک نیرویی خالق و مسلط باشد، و من بر این باورم که فلاسفه در تحقیقات فلسفی خود دیدگان خود را در برابر دلایل دندان شکن این هستی بسته اند" "

ماجنس ماکلیاس

عضو جمعیت علوم بریتانیا

ماجنس ماکلیاس

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه