face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ این دیگر چه ستمی است؟ (ارسطو)

این دیگر چه ستمی است؟

" "زن به نسبت مرد به مانند برده برای مالکش است، و به مانند کار دستی در برابر کار فکری و به مانند بربر به نسبت یونانی است، زن یک مرد ناقص است، در دنیا از رشد متوقف مانده است" "

ارسطو

فیلسوف یونانی

ارسطو

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه