face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ اعجاز واقعی (روژه گارودی)

اعجاز واقعی

" "اگر ما قوانین قرآن را با تمام قوانین جوامع پیشین مقایسه کنیم؛ بدون تردید یک پیشرفت بزرگ و ملموس را ثابت می کند به ویژه در نسبت با آتن و روم، جایی که زن به طور ثابت پایین تر از مرد بود". "

روژه گارودی

فیلسوف فرانسوی

روژه گارودی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه