face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ از دلایل پیامبری (دیبورا بوتر)

از دلایل پیامبری

" "محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک محیط جاهلی بزرگ شده بود، چگونه توانست تا آیات و معجزات این هستی را آن چنان که قرآن توصیف می کند بشناسد، مواردی که حتی دانش جدید تا به امروز سعی می کند تا آنها را کشف کند؟ پس حتما باید این کلام، کلام خدای عز و جل باشد". "

دیبورا بوتر

روزنامه نگار آمریکایی

دیبورا بوتر

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه