face

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

بر یک مقصد متفق اند

www.aroadtohappiness.com

بنیامین دیزرائیلی

نخست وزیر سابق بریتانیا
خوشبختی در برابر یک عمل است
"گاهی کاری را انجام می دهی اما باعث خوشبختی تو نمی شود اما خوشبختی بدون انجام کار، حاصل نمی شود"

به طور عموم همه مردم در پی رسیدن به خوشبختی هستند. با وجود اختلاف در مذهب و نژاد، سبک زندگی و اصول آن، اهداف و مقاصد ، اما همگی در یک هدف اتفاق نظر دارند ؛ همه آنان در پی خوشبختی و آرامش هستند.

اگر از هر انسانی بپرسی: چرا چنین، یا چنان می کنی؟ خواهد گفت: من در پی خوشبختی هستم!! فرقی نمی کند که این را با همین کلمات یا با همین معنی ابراز کند یا به مدلول و حقیقت آن.

خوشبختی چیست؟

خوشبختی چیست و چگونه به آن دست می یابیم؟

www.aroadtohappiness.com

تولستوی

نویسنده روسی
خوشبختی نزدیک ترین چیزی است که می تواند پیش ما باشد
"همانا ما در پی خوشبختی هستیم در حالی که آن بسیار نزدیک ماست همانسان که گاهی به دنبال عینک خود می گردیم در حالی که بر روی چشمانمان است"

خوشبختی احساس همیشگی آرامش، سرور، شادی و شادمانی است. این احساس رضایت بخش نتیجه سه چیز است: آرامش درون، آسایش در زندگی و اطمینان به سرانجام نیکو.

سه پرسش اساسی که خوشبختی انسان به دانستن پاسخ آن وابسته است و آدمی از همان آغاز حیات در پی یافتن آنهاست و با بزرگ شدن او بزرگ می شوند،عبارتند از:

صاحب این هستی و گرداننده آن کیست؟

www.aroadtohappiness.com

لویس کارول

دانشمند ریاضی
راهها بسیار متعدد و فراوان اند و خداوند یکتاست
"اگر نمی دانی تو به کجا می روی پس هر راهی تو را به آنجا می برد"

من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ چرا آمده ام؟ و به کجا می روم؟

هر چه آگاهی انسان نسبت به خود و زندگی اش افزایش یابد، پافشاری این پرسش ها در درون آدمی افزایش می یابد و آرامش و خوشبختی مشروط به یافتن پاسخ این پرسش ها است .

  - مسائل وابسته به گفتگوی خوشبختی
  - مسائل وابسته به داستان
  - مسائل وابسته به کتاب ها
  - مسائل وابسته به ویدیو