face

 مسیر خوشبختی

با تو به ریشه ها باز می گردیم و در منطق عقلی غرق می شویم. ازسخنان فلاسفه و اندیشمندان بهره می بریم و در مسیر خود از تجربه رهبران، حکماء و مشاهیر استفاده می کنیم. مسیری که در خلال آن به دنبال خوشبختی هستیم؛ یک سفر فکری و تمدنی در پی سعادت و به قصد وصول به آن.. سفری که ژرفای وجود آدمی را می کاود. و برای این کار تاریخ گذشته را وارسی کرده و به آینده چشم می دوزد. در کنار شیوه های متنوع و بسیار زیاد که هر کدام ادعای داشتن راه خوشبختی را دارند..در راستای گردآوردن اجزای پراکنده روان آدمی سعی می کنیم، به فردیت آدمی اهتمام ورزیم و به آینده جوامع و ملت ها و اقوام چشم دوخته ایم  تا مسیر خوشبختی را بشناسند.. با ما باش تا معیارهای مناسب  اختیار راه و شناخت آن را بشناسی و آن را بسنجی و ارزش گذاری کنی.. سفری برای شناخت راه سعادت و خوشبختی.. راه اخلاق، دانش، تمدن، مهربانی و کرامت....

 

آیا این راه را می شناسی؟ آیا دوست داری این راه را بشناسی؟

پروژه تشکیل شده است از:

 

مسیر خوشبختیگفتگویی پیرامون خوشبختی.

حکایت مسیر سعادت, پرسش های پریشان و فلسفه زندگی.