face
×
'
الطريق الي السعاد

بر یک مقصد متفق اند

به طور عموم همه مردم در پی رسیدن به خوشبختی هستند. با وجود اختلاف در مذهب و نژاد، سبک زندگی و اصول آن، اهداف و مقاصد ، اما همگی در یک هدف اتفاق نظر دارند ؛ همه آنان در پی خوشبختی و آرامش هستند. هستم!! فرقی نمی کند که این را با همین کلمات یا با همین معنی ابراز کند یا به مدلول و حقیقت آن..

www.aroadtohappiness.com

بنجامين ديزرائيلي

نخست وزیر سابق بریتانیا
خوشبختی در برابر یک عمل است
"گاهی کاری را انجام می دهی اما باعث خوشبختی تو نمی شود اما خوشبختی بدون انجام کار، حاصل نمی شود"